وکیل دعاوی کیفری

وکیل دعاوی کیفری در اصفهان متخصص در مقام دفاع از شاکی و متشاکی در پرونده‌های جنایی است. این وکلا با مطالعه دقیق مدارک و شواهد پرونده‌، حقوق متهم و یا بزه دیده را حفظ کرده و در تصمیم‌گیری دادگاه تاثیرگذارند. وظایف آنها شامل طرح دعوی، تحقیق در پرونده و نقد شواهد، حضور در جلسات دادرسی و بازجویی، دفاع و … است. وکیل دعاوی کیفری چه به عنوان وکیل شاکی و چه به عنوان وکیل متهم با حضور در جلسات رسیدگی در کلیه مراحل، می تواند نقشی بسزا و حیاتی را برای موکل خود ایفا کند.

تعریف دعاوی کیفری

دعاوی کیفری، دعاوی هستند برای رسیدگی به موضوعاتی که قانونگذار آنها را به موجب قانون ممنوع و مستوجب مجازات دانسته است. به تعبیری دیگر، مجموعه قوانین و مجازاتی است که قانونگذار برای عملی که شخص مرتکب شده، تعیین کرده است. 

  1. جرائم علیه اموال

در این نوع دعاوی کیفری، خسارت و ضرر و زیانی که نسبت به اموال و دارایی های افراد صورت می پذیرد، مجموعه قوانین و مجازاتی از سوی قانونگذار پیش بینی گردیده که بزه دیده بتواند حقوق تضمینی خود را پیگیری نماید. این جرائم، جرائمی همچون سرقت و کلاهبرداری است.

  1. جرائم علیه اشخاص

به مجموعه جرائمی اطلاق میگردد که براساس موجودیت یک شخص را بصورت فیزیکی و یا حیثیتی مورد هدف قرار داده باشد. از عمده جرائم در این مورد می توان به مواردی همجون ضرب و جرح عمدی، قتل، توهین و … اشاره نمود.

قانونگذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم چنین بیان کرده؛ “هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب میشود.”

انواع مجازات در نظام حقوق کیفری ایران

در قانون مجازات اسلامی، مجازات به پنج دسته تقسیم بندی گردیده است؛

حد، قصاص و دیات

میزان و نحوه ی اجرای حد، قصاص و دیات توسط شارع و شرع مقدس تضمین می گردد. به عنوان مثال اگر شخصی مرتکب قتل عمد و یا قطع و نقص عضو شود، مقدار و میزان مجازات و نحوه ی اجرا، همگی نشات گرفته از شرع می باشد. همچنین در مواردی مثل جنایات وارده بر اعضای بدن، علاوه بر انجام قصاص دیه مقّدره نیز جهت جبران ضرر و زیان ناشی از آن، به بزه دیده تعلق می گیرد.

انواع مجازات در دعاوی کیفری

تعزیرات و اقدامات تامینی و تربیتی

درخصوص دیگر مجازات قانونی که شامل تعزیرات و اقدامات تامینی و تربیتی می گردد، مجموعه قوانین و مقرراتی توسط حاکم به منظور حفظ نظم، امنیت و مصلحت جامعه و افراد، تعیین و به اجرا گزارده میشود. به عبارت دیگر، برخلاف حدود، قصاص و دیات که توسط شرع مقدس تعیین می گردد، تعزیرات توسط قانونگذار و حاکم تعیین می گردد.

تفاوت های دعاوی کیفری و حقوقی

  • نحوه طرح دعوی

اقامه دعوی حقوقی نیازمند طرح دعوی از طریق تهیه و تنظیم برگه دادخواست می باشد اما دعوی کیفری مستلزم تهیه و تقدیم برگه شکوائیه است.

  • هزینه

برای طرح دعوی حقوقی لازم است هرینه دادرسی پرداخت شود که با توجه به موضوع آن ممکن است هزینه دادرسی متفاوتی از متقاضی اخذ شود. ولی در دعاوی کیفری هزینه دادرسی بصورت واحد، یکسان و برابر است.

  • نحوه خطاب اصحاب دعوا

تفاوت دیگر در نحوه خطاب اصحاب دعواست. در دعاوی حقوقی به طرفین، خواهان و خوانده اطلاق می شود اما در دعاوی کیفری به آنان شاکی و متشاکی گفته می شود.

  • مرجع رسیدگی

مرجع رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری متفاوت است. براساس مقررات آئین دادرسی مدنی در دعاوی حقوقی، مرجع صالح حسب موضوع و محل اقامت خوانده است ولی در دعاوی کیفری در محل وقوع جرم رسیدگی می شود.

  • اسباب طرح دعوی

اسباب طرح دعوی بدین معناست که در زمانی افراد می توانند نسبت به موضوعی بصورت کیفری طرح دعوی نمایند که نسبت به آن توسط قانونگذار جرم انگاری صورت پذیرفته باشد. در غیر اینصورت شخص در خصوص موضوع و مشکل پیش آمده ناگزیر به طرح دعوی بصورت حقوقی است.

وظایف وکیل دعاوی کیفری

نحوه رسیدگی به دعاوی کیفری

شخص متضرر و متاثر از وقوع جرم براساس تعاریف گفته شده، ابتدا می بایست با طرح شکوائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مبادرت به تقدیم شکایت خود به محاکم دادسرا نماید. پس از تشکیل پرونده در دادسرا، حسب موضوع در یکی از شعب دادیاری و یا بازپرسی جلسات دادرسی تشکیل می شود. پس از آن تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی آغاز می شود.

هرگاه اقدامات صورت پذیرفته توسط متشاکی مشمول مجازات قرار گیرد، مرجع رسیدگی با صدور قرار جلب به دادرس پرونده را جهت رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه ارسال میدارد. متعاقبا در جلسه یا جلسات تشکیل شده در محاکم کیفری نسبت به جرم صورت پذیرفته، محازات قانونی تعیین می گردد.

در حالتی دیگر همزمان با طرح شکوائیه در دادسرا و شعب دادیاری و یا بازپرسی، اگر عمل ارتکابی براساس تعاریف قانونی جرم و یا مشمول مجازات نباشد، قرار منع تعقیب صادر می گردد.

وکیل دعوی کیفری

ویژگی های وکیل دعاوی کیفری

وکیل دعاوی کیفری فردی است که دارای تبحر و تجربه کافی در امور کیفری باشد و به کلیه حقوق و تکالیفی که قانونگذار برای شاکی و بزه دیده در نظر گرفته اشرافیت کامل داشته باشد.

یک وکیل کیفری متبحر باید بداند و آگاه باشد که چه نوع اعمال و رفتاری جرم اطلاق می شود و بالعکس چه نوع افعال و اعمالی فاقد عناوین مجرمانه است. همچنین باید آگاهی و تجربه کافی به عنوان وکیل شاکی و یا متشاکی داشته باشد و بداند در هر موقعیت چه نوع اقدامات و دفاعیاتی را می بایست مد نظر قرار دهد.

وکیل دعاوی کیفری باید بتواند با داشتن دانش و اطلاعات کافی و به روز و با بهره گیری از ارکان مشتکله جرم که شامل ارکان مادی، قانونی و معنوی است، اتهامات وارد شده به متهم را تجزیه و تحلیل کند و سعی در برائت موکل خود نماید. یا اینکه بتواند با دفاعیات صحیح و ادله کافی و ذکر استدلالات قانونی، اتهام را متوجه متهم بنماید.

از سمت دیگر نظر به اینکه امور و دعاوی کیفری قاعدتا با جان، مال، شرافت و حیثیت اشخاص در ارتباط است و این مسائل همراه با تنش و استرس می باشد، حضور وکیل دعاوی کیفری باعث آرامش خاطر افراد است.

حضور وکیل دعاوی کیفری باعث می شود افراد از سردرگمی و استرس فاصله گرفته و تصمیمات ایشان در محاکم قضایی همراه با مصلحت اتخاذ گردد.

مزایای داشتن وکیل دعاوی کیفری

باتوجه به اصل 35 قانون اساسی، در تمامی محاکمه ها، هر دو طرف حق دارند برای خود وکیل اختیار نمایند. به همین دلیل، یک وکیل دعاوی کیفری باتجربه، می تواند حقوق اساسی آحاد جامعه را به بهترین نحو تضمین نماید.

امروزه باتوجه به مشکلات خاص و شرایط حاکم بر جامعه و فضای پر تنش موجود، دعاوی وکالت در دعاوی کیفری یک امر تخصصی و مستلزم داشتن تبحر و تجربه کافی است. به همین دلیل و براساس عملکرد خاص وکیل، به ایشان وکیل مدافع نیز گفته می شود.

وکیل دعاوی کیفری می تواند با حضور در جلسات دادرسی و بازجویی و مواجه حضوری مابین طرفین دعوی، با ذکاوت و تیزهوشی سعی بر اخذ اقرار از شاکی و یا متهم پرونده نماید. همچنین می تواند با بهره گیری صحیح از مواد قانونی، حداکثر تخفیفات قانونی را برای موکل خود اخذ نماید.

در پایان، ذکر این نکته حائز اهمیت است که مواد قانونی و مشروح آن دارای ابعاد و زوایای پیدا و پنهان متعددی است که طبیعتا افراد را از وجود مشاور حقوقی و وکیل، بی نیاز نخواهد کرد.

وظایف وکیل دعاوی کیفری

واضح و مبرهن است، در صورت وجود هرگونه مشکل قانونی و قضایی و یا بزهکار و بزه دیدگی، بهره گیری از مشاوران حقوقی و وکلای مجرب و متخصص امری بدیهی و لازم بوده است. پیشنهاد ما در این خصوص موسسه حقوقی پریسوز خواهد بود.

موسسه حقوقی پریسوز با داشتن سالها تجربه درخشان، آماده ارائه کلیه خدمات حقوقی به آحاد جامعه می باشد.